ข่าวสาร

IP CHAMPION 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญบุคคลธรรมดา เจ้าของกิจการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ที่มีทรัพย์สินทางปัญหาจดทะเบียนหรือจดแจ้งไว้กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว รวม 4 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อ รับมอบรางวัลการสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Champion 2019)

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562

ติดต่อสาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

คุณสุริยันต์ วรรณเลิศ,คุณวัลลภา วงศ์แสน เบอร์โทร. 02-547-4717, 02-547-5010 สมัครออนไลน์ได้ที่  http://้ https://form.jotform.me/90711368588467

ติดต่อสาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณเพ็ญประภา ศรีกิตติชัยกูล, คุณพิชญ์มน กล่อมเอี้ยง เบอร์โทร. 02-547-4713, 02-547-5057 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://form.jotform.me/90764982132462

ติดต่อสาขาเครื่องหมายการค้า 

คุณนันธิชา แจ่มกระจ่าง, คุณณฐา หมายสม เบอร์โทร. 02-547-4685 สมัครออนไลน์ได้ที่  https://form.jotform.me/90772687463470

ติดต่อสาขาลิขสิทธิ์

คุณชญานิษฐ์ คงแดง, คุณสมิตา บวรภัทรโสภณ เบอร์โทร. 02-547-4633, 02-547-4704  สมัครออนไลน์ได้ที่ https://form.jotform.me/90770916851464

ติดต่อประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

คุณรวิสรา วราศิลป์, คุณอติภา ปานสุวรรณ เบอร์โทร. 02-547-6040 สมัครออนไลน์ได้ที่  https://form.jotform.me/90711553586461

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร

เบอร์โทร. 097-324-2495 และ 02-060-8866

 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์

บริษัท โมด อิมเมจ จำกัด (iP Champion 2019)

398/1 มาร์เช่ ราม 53 อาคารบี ชั้น 3

ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310