ข่าวสาร

การปรับตัวของ SMEs ในยุคสินค้าตระหนักสิ่งแวดล้อม

“ดีเดย์วันที่ 1 มกราคม 2563
จะมีการยกเลิกการให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า
และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ”

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.posttoday.com/economy/columnist/609769