รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2565-2567

จิรบูลย์ วิทยสิงห์
ประธานกิตติมศักดิ์

วิลาสินี ชูรัตน์
นายกสมาคมฯ

พรทิพย์ ศรีสำราญ
เลขาธิการสมาคมฯ

พัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ
เหรัญญิก

ทิพย์สุดา ศิริโชติ
อุปนายกอาวุโส
กิจกรรมในประเทศ

พัทธ์ธีรา ภานุอนันตพงษ์
อุปนายกอาวุโส
กิจกรรมในประเทศ

ธนูเดช เกิดวิเศษสิงห์
อุปนายกอาวุโส
กิจกรรมต่างประเทศ

ประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ
ประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต่างประเทศ

พเยาว์ ช่างกลึงเหมาะ
นายทะเบียน

คมกฤช ภู่ทอง
กรรมการฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรม

ธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรม