รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2563-2565

นายกสมาคมฯ
President
คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์

เลขา
Secretary
คุณวิลาสินี ชูรัตน์

ปฏิคม
คุณทิพย์สุดา ศิริโชติ

เหรัญญิก
Teasurer
คุณศิริรัตน์ ชอลซ์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
Vice President & Internal Affairs
คุณพัทธ์ธีรา ภานุอนันต์พงษ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Director International  Affiairs
คุณชุมพล เสถียรพันธ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Director International  Affiairs
คุณพรทิพย์ ศรีสำราญ

นายทะเบียน
Register
คุณประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ

สารสนเทศ
Director of public Relations
คุณพัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ