รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2561

นายกสมาคมฯ
President
คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์

ปฏิคม/เลขา
Secretary
คุณทิพย์สุดา ศิริโชติ

                                                                                                                   อุปนายก/เหรัญญิก

                                                                                                         Vice President/ Teasurer

                                                                                                                             คุณศิริรัตน์ ชอลซ์

                                                                                                                                                                                                                                   

                กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ                         อุปนายกฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ                           กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ

                   Director International Affiairs                           Vice President & International Affiairs                           Director International   Affiairs

                      คุณพิษณุวัชร์ ทรงวัฒนโยธิน                                                 กรรมการฝ่ายวิชาการ                                                       คุณชุมพล เสถียรพันธ์ 

                                                                                                              Director of Academic Affiairs   

                                                                                                                     คุณอิสรีย์ ธีรนรเศรษฐ์       

                                                                                                                                               

                                    อุปนายกฝ่ายกิจกรรมในประเทศ                                                                   กรรมการฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
                                      Vice President & Internal Affairs                                                                             Director Internal Affairs
                                            คุณพัทธ์ธีรา ภานุอนันต์พงษ์                                                                                     คุณธนูเดช เลิศวิเศษสิงห์

                                                                                                                                                                            

                     นายทะเบียน                                                           อุปนายกอาวุโสฝ่ายสารสนเทศ                                                กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
                         Register                                                                                                                                                                              Director of public Relations
          คุณประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ                                                             คุณวิลาสินี ชูรัตน์                                                                     คุณพัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ