ข่าวสาร

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้วยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนา ในหัวเรื่องที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงามพร้อมสู่เวทีอาเซียน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเล็งเห็นความสำคัญของการต่อยอดในความรู้เรื่องอัพไซเคิล ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการลดความสิ้นเปลืองของการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดความคิด สร้างสรรค์ในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุที่เกือบจะไร้ประโยชน์ให้กลับมามี ประโยชน์อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และเพิ่ม โอกาสในการพัฒนาช่องทางการค้าระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

2. “แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน และทิศ ทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคตสำหรับผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสามารถต่อยอดทางธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. “แนวโน้มความต้องการสินค้างานอดิเรก/ของเล่นฝึกทักษะ/เกมส์ของผู้สูงอายุใน ญี่ปุ่น”
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมของเล่นของผู้สูงอายุที่ ปัจจุบันมีความต้องการมากขึ้นจากกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลยุทธ์การเข้า ตลาดของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและดีไซน์ของสินค้าให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

4. “3D Printing สร้างโอกาสทางธุรกิจ”
ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการพิมพ์สามมิติ และเปิดมุมมองเกี่ยว กับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ที่นับวันมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวด เร็ว และมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อวิถีชีวิตผู้คนยุคใหม่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในการส่งเสริมนวัตกรรมที่ เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองต่อไป

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ 
โทรสาร 0-2513-2446, 02-513-190402-513-1904, 02-511-550102-511-5501