รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2561

 

นายกสมาคมฯ
President
จิรบูลย์ วิทยสิงห์

อุปนายก
Vice President
คุณศิริรัตน์ ชอลซ์

ปฏิคม/เลขา
Secretary
คุณทิพย์สุดา ศิริโชติ

กรรมการฝ่ายไอที
Director IT
คุณวิลาสินี ชูรัตน์

เหรัญญิก
Teasurer
คุณศิริรัตน์ ชอลซ์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Vice President &International Affairs
อิสรีย์ ธีรนรเศรษฐ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Director International Affairs
คุณพิษณุวัชร์ ทรงวัฒนโยธิน

กรรมการฝ่ายวิชาการ
Director of Academic Affairs
คุณอิสรีย์ ธีรนรเศรษฐ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations
พัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
Vice President & Internal Affairs
คุณพัทธ์ธีรา ภานุอนันต์พงษ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Director International Affairs
คุณชุมพล เสถียรพันธ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
Director Internal Affairs
คุณธนูเดช เลิศวิเศษสิงห์

นายทะเบียน
Register
คุณประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ