รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2561

นายกสมาคมฯ
President
จิรบูลย์ วิทยสิงห์

 

ปฏิคม/เลขา
Secretary
คุณทิพย์สุดา ศิริโชติ

 

  อุปนายก/เหรัญญิก

Vice President/ Teasurer

คุณศิริรัตน์ ชอลซ์

                                                                                                                                                                                                   

    กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ                                                  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ                                                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ

       Director International Affiairs                                       Vice President & International Affiairs                                           Director International Affiairs

 คุณพิษณุวัชร์ ทรงวัฒนโยธิน                                                               กรรมการฝ่ายวิชาการ                                                                        คุณชุมพล เสถียรพันธ์ 

          Director of Academic Affiairs   

           คุณอิสรีย์ ธีรนรเศรษฐ์       

                                                                                                              

                                          อุปนายกฝ่ายกิจกรรมในประเทศ                                                              กรรมการฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
                                            Vice President & Internal Affairs                                                                        Director Internal Affairs
                                                  คุณพัทธ์ธีรา ภานุอนันต์พงษ์                                                                                คุณธนูเดช เลิศวิเศษสิงห์

                                                                                                                         

                     นายทะเบียน                                                           อุปนายกอาวุโสฝ่ายสารสนเทศ                                                กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
                         Register                                                                                                                                                                              Director of public Relations
          คุณประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ                                                             คุณวิลาสินี ชูรัตน์                                                                     คุณพัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ